Habibi Dah (Nari Narein) Lyrics

Hisham Abbas

Hisham Abbas - Habibi Dah (Nari Narein) Lyrics

Lyrics

Nary, nareen

Nary, nareen

Nary men gamaloo
Nary, nareen
Alby eih garaloo?
Nary, nareen

Nary men gamaloo.
Nary, nareen
Alby eih garaloo?
Men nazra, khadny fe lahza

Dobna ehna sawa.
Habibi dah.
Agmal kalam fe eyono

Alo ane el hawa.
Habibi dah.
Men nazra, khadny

Wo Dobna ehna sawa.
Habibi dah.
Agmal kalam fe eyono

Alo ane el hawa.
Habibi dah.
Habbeyto, ameil eih?

Habibi dah.
Nary men ella ana feeh.
Habibi dah.
Nary, nareen

Nary, nareen

Nary men gamaloo.
Nary, nareen
Alby eih garaloo?
Ah men khudodo, soto

Odo we dehketo.
Habibi dah.
Arrabte menno
Ashekt naro we reqeto.

Habibi dah.

Ah men khudodo, soto
We dehketo.
Habibi dah.

Arrabte menno
Ashekt naro we reqeto.
Habibi dah.

Jabse hui mulaqaat,
Habibi dah.
Jagoon main saari saari raat.

Habibi dah
Nary, nareen.
Nary, nareen

Nary men gamaloo.

Nary, nareen

Alby eih garaloo?
Nary, nareen
Nary men gamaloo.
Nary, nareen

Alby eih garaloo?
Sallemto alby
Hata able makallimo.
Habibi dah.

Maho kan fe baly

We fe khayaly barsemo.
Habibi dah.
Sallemto alby

Able makallimo .
Habibi dah.
Maho kan fe baly

We fe khayaly barsemo.
Teri nazar ki main ghulam,
Habibi dah.

Dil mera ab tera mukaam,
Habibi dah.
Nary, nareen.

Nary, nareen

Nary men gamaloo.

Nary, nareen
Alby eih garaloo?
Nary, nareen
Nary men gamaloo.
Nary, nareen
Alby eih garaloo?
Habibi dah. (7)
Men nazra, khadny fe lahza
Dobna ehna sawa.
Habibi dah.
Agmal kalam fe eyono
Alo ane el hawa.
Habibi dah.
Pal bhar mein kar gaya dilbar mujh par kya jadoo,
Habibi dah.
Bas main to kho baithi hoon khud par hi qaboo,
Habibi dah.
Sallemto alby
Able makallimo.
Habibi dah.
Maho kan fe baly
We fe khayaly barsemo.
Habibi dah.
Nary, nareen
Nary men gamaloo.
Nary, nareen
Alby eih garaloo?
Ah men khudodo, soto
We dehketo
Arrabte menno
Ashekt naro we reqeto
Bas main to kho baithi hoon khud par hi qaboo.

Translate Hisham Abbas - Habibi Dah (Nari Narein) lyrics to:

Please select your language from the drop-down list to see the translation for Hisham Abbas - Habibi Dah (Nari Narein) lyrics.

We have 1 Hisham Abbas's song lyrics which you can see on the right or by clicking on the artist's name.