Ruina Imperii (English Version) Lyrics

Sabaton

Sabaton - Ruina Imperii (English Version) Lyrics

Lyrics

Budet kom på en kall vinternatt
Carolus finns ej mer

Hemåt fränder

Över fjäll, genom bitande köld går marschen
De går med sänkta huvuden

Återvänder

Död, vänter Armfeldt och män
Död, kungens män, vänder hemåt igen

Fränder, bröder, vår stormaktstid är över
Vårt rike blöder, fanan står i brand
Aldrig, aldrig, aldrig återvända
Svea stormaktstid till ända

Ambition och en strikt religion
Drev svensken uti krig

Hårda tider

För sitt land, tog han vapen i hand
Ett liv för rikets väl

Karoliner

Krig, givit allt vi förmår
Krig, dödens år, satt sitt spår, vi består

De togs förgivet
Bragda om livet
Vem lät det hända
Stormaktstid til ända

The offer came on a cold winter night
Carolus is not more

homeward kin

Over mountains, through the biting cold yesterday march
They go with lowered heads

returns

Death, vänter Armfeldt and men
Death, the king's men, turning home again

Mates, brothers, our greatness is over
Our State is bleeding, the banner is on fire
Never, never, never to return
Svea great power to the right

Ambition and a strict religious
Drive Swede UTI warfare

hard times

For his country, he took the gun in hand
A life for the country's well-

Karolinerhuset

War, given all we can

They were taken for granted
Bragda about life
Who let that happen
Great power up til

Translate Sabaton - Ruina Imperii (English Version) lyrics to:

Please select your language from the drop-down list to see the translation for Sabaton - Ruina Imperii (English Version) lyrics.

We have 19 Sabaton's song lyrics which you can see on the right or by clicking on the artist's name.